Quốc Trường – Midu đã lộ bằng chứng đi ăn chung thân thiết – GAY IS US