Nhất là lúc anh ấy để tóc 2 mái, hợp với khuôn mặt ghê!